Profiel en ervaring

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie. EPA-id is van mening dat naast gebruik van bestaande materialen en technieken er ook ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Bij voorkeur verbinden wij die innovaties aan directe toepassing in de praktijk. Zie hier de basis van EPA-id. Opname van bestaande gebouwen gevolgd door uitwerking in energielabels en maatwerkadviezen leveren ideeën aan voor energie-innovaties. Onze technisch-inhoudelijke kennis gecombineerd met proces- en adviesvaardigheden maken vervolgens een effectieve ontwikkeling van energieproducten en systeemconcepten mogelijk.

Na zijn studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft heeft Huib Visser bij TNO veel nationale en internationale projecten uitgevoerd, gecoördineerd en geïnitieerd, met name op het gebied van thermische zonne-energie.  Bij ECN heeft hij zijn kennis van energiebesparing en duurzame energie in de breedte uitgebouwd en ingezet voor beleidsvorming en ontwikkeling van integrale energieconcepten en -toepassingen.  Recent was hij verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling van duurzame energieproducten binnen randvoorwaarden van een Energy Service Company en manager van grote R&D en implementatie-projecten.

Onderstaande activiteiten geven een beeld van de expertise van EPA-id:

Meten en testen:     

 

 • Opbouw van een infrastructuur voor ontwikkeling en beoordeling van zonthermische producten: met rekenmodellen, testprocedures, normen (CEN en NEN) en keurmerken (o.a. Solar Keymark).
 
 • Coördinatie van metingen aan dakgeïntegreerde PV-panelen met ingebouwde inverter. 
 • Karakterisering en beoordeling van zonnecollectoren en zonneboilers voor de Europese industrie.
 
 • Evaluatie van de werking van vijf typen energiesystemen in 100 huishoudens.
     

Product- en systeemconceptontwikkeling:

   
 • Onderzoek voor productverbetering en nieuwe zonthermische producten.
 
 • Conceptontwikkeling voor compacte energieopslag in thermochemische materialen, later voortgezet in IEA SHC Task 42.
 • Advisering voor ontwikkeling van energiebesparende producten, zoals voor reductie van warmteverliezen en concepten voor warmteterugwinning uit afvalwater.
 
 • Advisering in het kader van ‘Het Groene Net’ over verbetering van warmtelevering vanuit een biomassa elektriciteitscentrale en opzet van koudelevering met adsorptiekoeling uit restwarmte van de industrie.
     

Strategie- en marktpotentieelstudies:

   
 • Studie naar energiebesparing en CO2-emissiereductie in de utiliteitsbouw en collectieve woningbouw door gaswarmtepompen en mini-wkk.
 
 • Bijdragen aan een ‘warmtevisie’ voor Nederland, aan beleidsontwikkeling voor vergroting van het aandeel duurzame warmte en koude in Europese lidstaten en aan concepten voor energieneutrale wijken in Nederland.
     

Projectleiding en acquisitie:

   
 • Coördinatie van een strategiestudie binnen ‘Building Future’, een eerder samenwerkingsverband van ECN en TNO, die resulteerde in combinaties van energietechnieken voor invulling van een energieneutrale gebouwde omgeving.
 
 • Gehonoreerde acquisitie binnen het subsidieprogramma Topsector Energie, voor uitbreiding van het huidige ESCo-concept en de HeatMatcher-regeling met levering van duurzame elektriciteit (projectomvang 1,6 M€).
 • Projectleiding van het EFRO HeatMatcher project voor ontwikkeling en toepassing van een zelfoptimaliserende regeling voor duurzame warmte- en koude-installaties (projectomvang 3,3 M€).
   
     

Kennisoverdracht:

   
 • Verspreiding van opgebouwde kennis in handboeken (ISSO en IEA) en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld op gebied van gebouwintegratie.
 
 • Begeleiding van studenten voor stages en afstudeeropdrachten op bovenstaande projecten.


EPA-id is aangesloten bij:

Federatie van Energieconsultants FedEC
Duurzaam Energieloket

 EPA id zonneboilertests