Energie-innovaties

EPA id PV facadeIdeeën voor energie-innovaties kunnen op veel manieren ontstaan: bij een gesprek tijdens het EPA-maatwerkadvies, uit de analyse van meetgegevens aan installaties, in een brainstormsessie of zomaar op een verjaardag. De uitdaging is vervolgens om zo’n idee uit te werken in een praktisch bruikbaar product of systeemconcept.

In eerste instantie bestaat die uitwerking vaak uit drie met elkaar samenhangende elementen:

  • Een technische beschouwing moet antwoord geven op de vraag of het idee ook praktisch te realiseren is. Daar komen dan meestal natuurkunde en werktuigbouw aan te pas. Bijvoorbeeld: wat is de besparing of hoeveel energie wordt er opgewekt, welke temperaturen treden op, hoe groot moet een energieopslag zijn, hoe werkt het bij extreem weer of bij extreem gebruik?
  • Een financieel-economische beschouwing koppelt de technische uitkomsten aan kosten en financiële besparing. Wat wordt de terugverdientijd van de energie-innovatie? Financieel inzicht heeft vaak invloed op keuzes binnen de technische mogelijkheden: aanpassing van de dimensies of vervanging van metaal door kunststof bijvoorbeeld. Bepaalde systeemconcepten kunnen voorrang krijgen boven andere.
  • Een markttechnische beschouwing moet uitsluitsel geven over hoe het nieuwe product of systeemconcept op de markt moet komen. Voor een kleine aanpassing kan bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring voldoende zijn om het product onderscheidend te laten zijn. Voor andere innovaties zijn partners in de bouw- en installatiebranche nodig. Ook acceptatie en juist gebruik door consumenten spelen hier een rol.

Bij gebleken haalbaarheid kan een traject van productontwikkeling of detaillering van het energieconcept of -systeem van start gaan. Directe ontwikkeling in de praktijk kan daarbij een extra uitdaging bieden. Zo’n aanpak kan drempels tussen onderzoek en praktische toepassing wegnemen en de ontwikkeling van energie-innovaties versnellen.

EPA id haalbaarheidsstudieEPA-id combineert het liefst eigen kennis en ervaring met die van u als ondernemer of ontwikkelaar. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars kracht. Een overzicht van de expertise van EPA-id op het gebied van product- en conceptontwikkeling:

  • Rekenkundig modelleren van materialen, componenten en systemen voor energiebesparing en voor opwekking en opslag van duurzame energie, gevolgd door berekeningen en analyse van de uitkomsten. Dit betreft vaak berekeningen voor een heel jaar op basis van uurlijkse weergegevens en energievragen. Daarmee kan bijvoorbeeld de besparing bij gemiddeld bedrijf of de prestatie bij extreme belasting worden bepaald. De te hanteren kosten bepalen we bij voorkeur in overleg.
  • Opstellen van meet- of testprogramma’s met speciale aandacht voor de energie-innovatie in kwestie. Ook samenstelling van meetsets voor meten op locatie en mogelijke afstemming met testinstituten vallen hieronder.
  • Analyse van metingen inclusief vergelijking met het ontwerp. Logische vraag in het verlengde hiervan: in hoeverre is de energie-innovatie van invloed op de energiebesparing en daarmee op het energielabel. Een kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring kan zorgen voor de benodigde waardering in het kader van de energieprestatie.

Daarnaast heeft EPA-id uitgebreide ervaring in het schrijven van succesvolle subsidievoorstellen voor onderzoek en toepassing van energie-innovaties. Datzelfde geldt voor leiding van projecten en teams met meerdere disciplines. Dit betekent dat wij op verschillende manieren met u kunnen samenwerken. Indien nodig kunnen we ons netwerk aanspreken voor aanvullende deskundigheid en extra capaciteit. Resultaat en kwaliteit voor uw duurzame zaak staan daarbij voorop.

EPA id meten en testen